صاحب امتیاز اینماد این سایت، آقای امین سلطانی اهری می باشد.

مسئولیت ما طراحی سایت و بهینه سازی آن هست.